FORMULARZ REKLAMACYJNY / SERWISOWY

Leave this field blank
Data nabycia produktu:
Typ / Model produktu:
Nr faktury
LUCART-ENERGY zapewnia, że wszystkie dane osobowe będą traktowane poufnie (zgodnie z wymogami ochrony danych) i żadne dane nie będą ujawniane stronom trzecim. Jestem poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych w dowolnym momencie poprzez wysłanie e-maila na biuro@lucart-energy.pl.

OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA I UZNANIA REKLAMACJI KLIENTA

Sprzedający zobowiązuje się̨ do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych (Ustawa z dn. 23 września 2016 o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, z późniejszymi zmianami 10 stycznia 2017) od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozparzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić́ rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć́ wadę̨ w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się̨, iż̇ termin ten należy ustalać indywidualnie z Klientem.